Vážení klienti,

v době epidemie COVID – 19 se množí články, názory a otázky ohledně změn, které přináší vyhlášení nouzového stavu, ve vztahu k trestní odpovědnosti. K tomuto tématu níže uvádíme krátké vysvětlení.

Především je třeba uvést, že není cílem na tomto místě vést polemiky, jakkoliv relevantní, vztahující se k otázce, zda nouzový stav byl vyhlášen zákonně či nikoliv.

Vycházejme z premisy, že v České republice byl Vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav.

Do trestního práva, resp. do ustanovení obsažených v zákoně č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní zákoník), se nastalá situace propisuje v zásadě dvojím způsobem.

První kapitolou je otázka ukládání trestů za trestné činy, které byly spáchány v době vyhlášeného nouzového stavu. Konkrétně nachází daná situace odraz v ust. § 42 písm. j) trestního zákoníku.

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.

Za „Krizovou situaci“ je mj. třeba považovat i nouzový stav vyhlášený Vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Podstatným znakem je okolnost, že v České republice hrozí nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty.

Druhou kapitolou je pak skutečnost, že trestní zákoník definuje skutečnost, že ke spáchání trestného činu došlo za stavu ohrožení státu, válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek přímo jako znak skutkové podstaty.

Seznam trestných činů, u kterých trestní zákoník počítá s událostmi vážně ohrožujícími život nebo zdraví lidí jako se znakem kvalifikované skutkové podstaty:

 

Trestný čin Základní sazba trestu odnětí svobody Zvýšená sazba trestu odnětí svobody
Šíření nakažlivé lidské nemoci

§ 152

trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

§ 153

trest odnětí svobody až na jeden rok trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

§ 156

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

§ 157

trest odnětí svobody až na šest měsíců trest odnětí svobody až na dvě léta
Krádež

§ 205

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Zpronevěra

§ 206

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Podvod

§ 209

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let
Lichva

§ 218

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na tři léta až osm let
Šíření poplašné zprávy

§ 357

trest odnětí svobody až na dvě léta trest odnětí svobody na dvě léta až osm let

 

Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.