Obchodní právo

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností (korporátního práva), počínaje poradenstvím v oblasti přípravy a zpracování obchodněprávních smluv a konče poradenstvím v oblasti zakládání a správy obchodních společností. Dlouhodobě se zaměřujeme též na oblast fúzí, akvizic a restrukturalizací, kde našim klientům poskytujeme komplexní právní služby v procesech koupě či prodeje obchodních korporací či podílů v nich, včetně navrhování transakčních struktur, organizace a provádění právních auditů či přípravy obchodních korporací na proces prodeje, právní služby v oblasti přípravy a vyjednávání transakční dokumentace, a v neposlední řadě též právní služby v oblasti přeměn obchodních korporací a jejich restrukturalizací (fúze, rozdělení, převody závodů apod.).

Trestní právo

Klientům, fyzickým i právnickým osobám, poskytujeme komplexní právní poradenství a zastupujeme je v souvislosti s hrozícím nebo běžícím trestním řízením. Dlouhodobě se zaměřujeme zejména na hospodářskou kriminalitu. Právní poradenství nicméně pravidelně poskytujeme i v dalších oblastech trestního práva, kde jsme rovněž nabyli bohaté profesní zkušenosti. Klientům, kteří se ocitli v postavení podezřelých nebo obviněných nabízíme přípravu komplexní obhajoby a zastupování před orgány činnými v trestním řízení. Zastupování nabízíme i těm klientům, kteří se ocitli v postavení poškozených, a kteří v trestním řízení hájí svá práva a v řadě případů uplatňují nárok na náhradu škody.

Soudní a rozhodčí spory

V naší kanceláři působí řada seniorních advokátů dlouhodobě se věnujících civilnímu procesu, kteří ve spolupráci se specialisty z jednotlivých právních oblastí zajišťují klientům úspěšné vedení soudních a rozhodčích sporů.  Stojí za námi řada vynikajících výsledků, které často předčily realistická očekávání klientů. Pro klienty vedeme soudní spory i podle mezinárodních rozhodčích pravidel.

Compliance

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou a aplikací tzv. compliance programů, které mají význam pro případné dovození trestní odpovědnosti klientů – právnických osob. Pro klienty také v této souvislosti realizujeme interní vyšetřování hlášených incidentů a hodnocení jejich dopadů na činnost společnosti. Vzhledem k zastupování klientů – právnických osob v trestním řízení, můžeme našim klientům nabídnout konkrétní praktickou zkušenost náhledu orgánů činných v trestním řízení na splnění podmínek pro zproštění se trestní odpovědnosti.

Telekomunikace

Jednou z klíčových specializací v rámci sektorové regulace, na níž se dlouhodobě zaměřují advokáti naší advokátní kanceláře, je oblast telekomunikací, kdy pro naše klienty zajišťujeme právní poradenství jak v souvislosti se získáním oprávnění a následným poskytováním telekomunikačních služeb, tak v souvislosti s výstavbou telekomunikačních sítí. Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti s řízeními před Českým telekomunikačním úřadem, a to včetně výběrových řízení na udělení přídělu rádiových kmitočtů a řízení o jeho dodržování a změnách.

Veřejné zakázky

Klientům z řad veřejných, dotovaných, ale i sektorových zadavatelů poskytujeme právní služby v souvislosti s komplexní administrací zadávacích a koncesních řízení a uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, či v souvislosti s řešením dílčích otázek spadajících do této oblasti, včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudů v rámci správního soudnictví.

Pro klienty v pozici dodavatelů a účastníků zadávacích a koncesních řízení pak zajišťujeme právní služby v souvislosti s přípravou nabídek a účastí v příslušném druhu zadávacího řízení, či v souvislosti s podáním námitek proti zadávacím podmínkám nebo jinému úkonu zadavatele, jakož i v případném navazujícím řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž

V naší praxi se dlouhodobě věnujeme poradenství v oblasti hospodářské soutěže, a to jak v oblasti spojování soutěžitelů v souvislosti s akviziční činností našich klientů, tak v oblasti uzavírání zakázaných dohod a zneužití dominantního postavení na trhu. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby spočívající jak v metodické a preventivní pomoci, tak v zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v sankčních i povolovacích řízení, a to včetně poskytování právních služeb při provádění místních šetření, tzv. dawn raids.

Veřejná podpora a dotace

Našim klientům v postavení podnikatelských i neziskových subjektů poskytujeme právní služby v souvislosti s čerpáním dotací, či jiných nepeněžitých plnění ze strany veřejnoprávních subjektů nebo prostřednictvím Operačních programů Evropské unie, a to od okamžiku přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace do okamžiku závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Našim klientům zároveň v této, ale i v dalších oblastech poskytujeme právní služby při provádění veřejnoprávních kontrol ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, či jiných orgánů veřejné moci, jakož i v daňových a správních řízeních na takové kontroly navazujících.

GDPR

Našich klientům dále poskytujeme právní poradenství v oblasti zpracování osobních údajů a ochrany osobních údajů, včetně provádění auditů v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany, poradenství při zavádění a implementaci požadavků GDPR či zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Nemovitosti a developerské projekty

Pro klienty z řad institucionálních a privátních investorů zajišťujeme komplexní právní služby související s transakcemi nemovitostí, due diligence, právní podporou v jednání s orgány státní správy a samosprávy, přípravou stavební smluvní dokumentace, jakož i prodej či jiné ukončení účasti investora v projektu.

Stavebnictví

Dlouhodobě se zaměřujeme na poradenství pro stavební společnosti, a to jak z jejich pozice dodavatelů, tak i objednatelů. Klientům poskytujeme poradenství při vyjednávání smluvních podmínek, jejich následné aplikaci a řešení problémů v rámci výstavby a samozřejmě v rámci řešení sporů v rámci adjudikačního, soudního nebo arbitrážního řízení. Máme bohaté praktické zkušenosti s prací řadou smluvních vzorů (vč. FIDIC). V rámci prevence rizik klientům poskytujeme z pozice právních poradců součinnost a dohled při realizaci stavebních zakázek a dodržování smluvních podmínek.

Insolvence a restrukturalizace

Máme řadu zkušeností s asistencí a řešením distresových situací. Klienty zastupujeme v insolvenčním řízení jak z pozice dlužníka, tak i věřitelů, včetně zastupování insolvenčních správců. S klienty řešíme restrukturalizační procesy, pomáháme jednat s věřiteli, financujícími institucemi, koordinujeme pro klienty spolupráci s daňovými a finančními poradci nebo  specialisty krizového managementu, kteří se na řešení  špatných hospodářských situací klientů pod naším vedením podílí.

Sportovní právo

V rámci sportovního práva poskytujeme poradenství jednotlivcům, sportovním oddílům a svazům, a to v různých oblastech, které s činností sportovců a sportovních funkcionářů (managementu) souvisejí; doping, marketingová práva, čerpání dotací, veřejné zakázky, sponzoring, organizace sportovních akcí apod.